การอบรมเชิงปฏิบัติการ

  1. จัดอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีของ 8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
  2. จัดอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

<< รูปแบบการดำเนินการ