การลงทะเบียนและวิธีการชำระเงินค่าลงทะเบียน

 1. อัตราค่าลงทะเบียนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานระดับชาติ
  ผู้เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงาน ก่อนวันที่ 15 มิถุนายน 2557 ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2557
  ถึงวันที่ 23 กรกฎาคม 2557
  1. นักศึกษา 1,500  บาท 2,000  บาท
  2. บุคลทั่วไป 2,000  บาท 2,500  บาท
  กรณีนำเสนอผลงานมากกว่า 1 เรื่อง
  เรื่องถัดไปชำระค่าลงทะเบียนเพิ่มเติม เรื่องละ 500 บาท
 2. อัตราค่าลงทะเบียนสำหรับผู้นำเสนอผลงานระดับนานาชาติ

  -อัตราค่าลงทะเบียนสำหรับชาวไทย
  ผู้นำเสนอผลงาน ก่อนวันที่ 15 มิถุนายน 2557 ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2557
  ถึงวันที่ 23 กรกฎาคม 2557
  1. นักศึกษา 4,000  บาท 4,500  บาท
  2. บุคลทั่วไป 4,500  บาท 5,000  บาท
  กรณีนำเสนอผลงานมากกว่า 1 เรื่อง
  เรื่องถัดไปชำระค่าลงทะเบียนเพิ่มเติม เรื่องละ 1,000 บาท

  - อัตราค่าลงทะเบียนสำหรับชาวต่างชาติ
  ผู้นำเสนอผลงาน ก่อนวันที่ 15 มิถุนายน 2557 ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2557
  ถึงวันที่ 23 กรกฎาคม 2557
  1. นักศึกษา $ 150 $ 200
  2. บุคลทั่วไป $ 200 $ 250
  กรณีนำเสนอผลงานมากกว่า 1 เรื่อง
  เรื่องถัดไปชำระค่าลงทะเบียนเพิ่มเติม เรื่องละ $ 100
หมายเหตุ :
1.ค่าลงทะเบียนประกอบด้วยค่าเอกสารการประชุม Proceeding 1 เล่ม กระเป๋าเอกสาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม พร้อมอาหารกลางวัน
2.กรณีนำเสนอผลงานมากกว่า 1 เรื่องทั้งระดับนานาชาติ และระดับชาติ คิดอัตราค่าลงทะเบียนในระดับนานาชาติก่อน

วิธีการชำระเงินค่าลงทะเบียน

 1. ชำระเงินผ่าน ธนาคารกรุงไทย สาขา โรจนะ ชื่อบัญชี มทร.สุวรรณภูมิ เงินรายได้ เลขที่บัญชี 128-0-28939-2
 2. ชำระด้วยเงินสดที่ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (ศูนย์หันตรา)
 3. ชำระด้วยเงินสดที่จุดลงทะเบียน ณ บริเวณจัดงานในวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2557
หมายเหตุ : ภายหลังการชำระเงิน จะไม่มีการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ
Copyright (C) 2014 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved
Contact Tel 035709097 Email:rmutcon2014@gmail.com