วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และด้านสังคมศาสตร์ของคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ
  2. เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การพัฒนางานวิจัยในสาขาวิชาต่างๆ ระหว่างนักวิจัย คณาจารย์ และนักศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ
  3. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณาจารย์ นักวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และบุคลากรของหน่วยงานภายนอกทั้งในประเทศและต่างประเทศ
Copyright (C) 2014 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved
Contact Tel 035709097 Email:rmutcon2014@gmail.com