การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน

ผลงานวิจัยที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกและผ่านการนำเสนอผลงานจะได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ดังนี้

1. บทคัดย่อ (Abstracts)
บทคัดย่อ ทุกเรื่องที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจะได้รับการตีพิมพ์ใน "รายงานสืบเนื่องจากการประชุมทางวิชาการ (Proceedings) การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 6 (6th RMUTNC) และ การประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5 (5th RMUTIC)" โดยสามารถรับเอกสารที่จุดลงทะเบียนในวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2557

2. บทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper)
นักวิจัยสามารถส่งบทความฉบับสมบูรณ์ตีพิมพ์ในวารสารดังนี้

   2.1 วารสารวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ (ฉบับพิเศษ) http://www.journal.rmutsb.ac.th ไม่เก็บค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์

   2.2 Journal  of  Applied  Sciences  Research http://www.aensiweb.com/JASR/index.php
มีค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ 100 US$

ทั้งนี้ให้นักวิจัยส่งบทความฉบับสมบูรณ์เพื่อพิจารณาตีพิมพ์ได้ในระบบการประชุมออนไลน์  http://www.rmutcon.rmutsb.ac.th  ภายในวันที่ 23 สิงหาคม 2557 เท่านั้น

 
Copyright (C) 2014 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved
Contact Tel 035709097 Email:rmutcon2014@gmail.com