การจัดนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม

  1. การนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมเด่น ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง นำเสนอในคูหาจัดแสดงผลงาน หน่วยงานละประมาณ 30 ตารางเมตร
  2. ลักษณะการนำเสนอผลงานมี 3 ลักษณะ คือ 1) เป็นโปสเตอร์ 2) โปสเตอร์ร่วมกับผลิตภัณฑ์ 3) โปสเตอร์ร่วมกับผลิตภัณฑ์และสาธิตการทำผลิตภัณฑ์
  3. การจัดแสดงนิทรรศการของนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
  4. การจัดงานแฟร์และจำหน่ายผลิตภัณฑ์
Copyright (C) 2014 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved
Contact Tel 035709097 Email:rmutcon2014@gmail.com