หลักการและเหตุผล

          กระแสการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจและสังคม ที่ปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วและมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะข้อผูกพันที่ประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาค จะรวมเป็นสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nation : ASEAN) หรือประชาคมอาเซียนในปี 2558 ภายใต้คำขวัญของอาเซียน คือ “ One Vision, One Identity, One Community.” กระแสการเปลี่ยนแปลงนี้เป็นทั้งโอกาสและความเสี่ยงต่อการพัฒนาประเทศ ดังนั้นการพัฒนาประเทศด้วยฐานความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ จึงมีความสำคัญเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันบนพื้นฐานการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การวิจัยและพัฒนา และการสร้างนวัตกรรม จึงเป็นกุญแจสำคัญในการนำไปสู่ความสำเร็จพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียน

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีก 8 แห่ง มีภารกิจร่วมกันตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พุทธศักราช 2548 ในการจัดการศึกษา และส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพขั้นสูง ในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการนำองค์ความรู้จากการวิจัย และการสสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาประเทศและเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ จึงได้จัดประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 6 (The 6th Rajamangala University of Technology National Conference (6th RMUTNC)) ในหัวข้อ “เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่อาเซียน” และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 5 (The 5th Rajamangala University of Technology International Conference (5th RMUTIC)) ในหัวข้อ “Technology and Innovation towards ASEAN”) เพื่อเป็นเวทีให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่ผลงานการวิจัย นวัตกรรม สู่สังคมภายนอกตลอดจนเกิดเครือข่ายการวิจัยของนักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาในระดับชาติและนานาชาติ ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

Copyright (C) 2014 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved
Contact Tel 035709097 Email:rmutcon2014@gmail.com