รูปแบบการดำเนินการ

 1. การบรรยายพิเศษ (Guest Speakers / keynote speakers)
 2. การประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ
  1. สาขาวิชาการของการประชุม
  2. การส่งผลงานวิจัย
  3. การนำเสนอผลงานภาคบรรยาย
  4. การนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์
 3. การจัดนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม
 4. การประกวดผลงานการประชุมวิชาการและการจัดนิทรรศการ
 5. การอบรมเชิงปฏิบัติการ


จำนวนประมาณ 500 คน ประกอบด้วย
 1. คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง
 2. นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
Copyright (C) 2014 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved
Contact Tel 035709097 Email:rmutcon2014@gmail.com