การส่งผลงานวิจัย

  1. Website การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่6
    www.rmutcon.rmutsb.ac.th
        ผลงานวิจัยที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจะได้รับการตีพิมพ์บทคัดย่อในรายงานการประชุม ทางวิชาการ (Proceedings) และตีพิมพ์บทความฉบับสมบูรณ์ในวารสารวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ (ฉบับพิเศษ)

<< รูปแบบการดำเนินการ