การนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์

ให้ผู้นำเสนอผลงานจัดทำโปสเตอร์ซึ่งมีขนาดกว้าง 90 เซนติเมตร ยาว 120 เซนติเมตร จำนวน 1 แผ่น ต่อ 1 เรื่อง โดยจัดทำเป็นภาษาไทย (ระดับชาติ) หรือภาษาอังกฤษ (ระดับนานาชาติ) และมีสาระสำคัญในโปสเตอร์ ดังนี้
  1. ชื่อเรื่อง
  2. ชื่อผู้วิจัย และหน่วยงานที่สังกัด
  3. บทคัดย่อ
  4. ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการวิจัย
  5. อุปกรณ์และวิธีการวิจัย หรือ วิธีการศึกษา
  6. ผลการวิจัยและอภิปรายผล หรือ ผลการศึกษาอภิปรายผล
  7. เอกสารอ้างอิง เลือกเฉพาะที่เกี่ยวข้องโดยตรงเท่านั้น
  8. กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี)

<< รูปแบบการดำเนินการ