การนำเสนอผลงานภาคบรรยาย

  1. เวลาในการนำเสนอ 15 นาที ซักถาม 5 นาที รวม 20 นาที
  2. ผลงานที่นำเสนอ ควรจัดทำด้วยโปรแกรม MS PowerPoint 2003 ขึ้นไป และบันทึกลงแผ่น CD และควรนำมาบันทึกลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับผู้นำเสนอต้องการนำเสนอในรูปแบบอื่น กรุณาแจ้งฝ่ายจัดการประชุมล่วงหน้า เพื่อจะได้ประสานการจัดโสตทัศนูปกรณ์ไว้ให้อย่างเหมาะสม
  3. ผู้นำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายให้นำไฟล์ข้อมูลที่นำเสนอส่งให้กับเจ้าหน้าที่ ณ จุดลงทะเบียนในช่วงบ่าย ของวันที่ 22 กรกฎาคม 2557

<< รูปแบบการดำเนินการ