สาขาวิชาการของการประชุม

  1. วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
  2. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  3. เทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
  4. เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
  5. ศึกษาศาสตร์และสังคมศาสตร์
  6. เกษตรศาสตร์และอุตสาหกรรมอาหาร
<< รูปแบบการดำเนินการ