การประกวดผลงานการประชุมวิชาการและการจัดนิทรรศการ

  1. การประกวดผลงานประชุมวิชาการ
  2. การประกวด การจัดนิทรรศการผลการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ของแต่ละมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลที่จะเข้าร่วมจัดนิทรรศการรวม 9 คูหา
  3. หมายเหตุ
    1. รางวัลแต่ละประเภทแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ดีเด่น ดีมาก และดี
    2. ระดับดีเด่นรับโล่และประกาศนียบัตร ระดับดีมากและดี รับประกาศนียบัตร

<< รูปแบบการดำเนินการ